Neoficiální informační stránky o jaderných elektrárnách v ČR

Jaderné havárie

Jaderné havárie v elektrárnách

Jaderným elektrárnám se v minulosti nevyhnuly jaderné havárie. V některých případech si vyžádaly zranění nebo usmrcení následkem úniku radioaktivních látek. Za jadernou havárii lze považovat havárii jaderného zařízení, která způsobí kontaminaci životního prostředí radioaktivním materiálem, popřípadě tato situace hrozí.

Příčina havárií

Jaderná havárie v jaderné elektrárně vznikne v momentě, kdy dojte k porušení těsnosti obalu jaderného paliva v aktivní zóně jaderného reaktoru, k úniku radioaktivních látek do chladiva či modulátoru, úniku radioaktivní směsi z primárního okruhu do reaktorového bloku nebo úniku radioaktivní směsi z reaktorového bloku do okolí elektrárny.

Mezinárodní stupnice INES

Míra jaderné havárie se měří pomocí Mezinárodní stupnice INES (The International Nuclear Event Scale). Tato stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí vznikla v březnu 1990 ve spolupráci Mezinárodní agentury pro jadernou energii (IAEA) a Agentury pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA).

Mezinárodní stupnice INES slouží k usnadnění komunikace mezi odborníky, sdělovacími prostředky a veřejností tehdy, pokud nastane událost na jaderných zařízeních nebo jakákoliv událost spojená s radioaktivním materiálem či radiací. Stupnice vyjadřuje závažnost událostí do sedmi stupňů: stupeň 1 až 3 značí nehody, stupeň 4 až 7 havárie. Události bez závažnosti se klasifikují stupněm 0 a nazývají se odchylky.

• 7 – velmi těžká havárie
• 6 – těžká havárie
• 5 – havárie s rizikem vně zařízení
• 4 – havárie bez rizika vně zařízení
• 3 – vážná nehoda
• 2 – nehoda
• 1 – anomálie
• 0 – odchylka

Havárie v jaderných elektrárnách

Pensylvánie – Three Mile Island

V roce 1979 došlo k havárii 5. stupně v jaderné elektrárně Three Mile Island v Pensylvánii. Havárii způsobilo roztavení přehřátého jádra nukleárního reaktoru. Po nehodě se zvýšila novorozenecká úmrtnost o 28 procent.

Československo – Jaslovské Bohunice

V roce 1977 se stala havárie 4. stupně v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice na Slovensku, a to při doplňování jaderného paliva. Rozmontování reaktoru a dekontaminace bude probíhat až do roku 2033.

Ukrajina - Černobyl

V roce 1986 se odehrála zdaleka největší havárie 7. stupně ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl. Dne 26. dubna vybuchl čtvrtý blok elektrárny a znečistil radioaktivním cesiem téměř tři čtvrtiny Evropy. Nejvíce bylo zamořeno území, kde žilo sedm milionů lidí. Pro představu, jak byla havárie silná – během exploze reaktoru a následného požáru se uvolnilo 200 krát více radioaktivního záření než při výbuchu jaderných bomb v Hirošimě a Nagasaki.

Japonsko - Fukušima

V roce 2011 se udála havárie 7. stupně v japonské jaderné elektrárně Fukušima, která byla způsobena silným zemětřesením a vlnou tsunami. Poruchy se postupně objevily na čtyřech blocích a došlo k tavení paliva, úniku radioaktivní páry, zřícení reaktorové budovy a požáru bazénu s vyhořelým palivem.